Kamieński Portal Informacyjny
Przed nami XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Przed nami XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim na dzień 19 lutego 2021roku (piątek) o godz. 11:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o.
 8. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kamień Pomorski porozumień w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gmin: Dziwnów, Świerzno, Golczewo.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2027.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2021 rok.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Sprawy bieżące, zapytania.
 16. Wnioski komisji.
 17. Wnioski i skargi.
 18. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Golusda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.