Kamieński Portal Informacyjny
Burmistrz Grzegorz Jóźwiak z absolutorium!

Burmistrz Grzegorz Jóźwiak z absolutorium!

XXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za nami.  6 lipca radni zajęli się  głosowaniem nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (za rok 2019) oraz udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu dla burmistrza Dziwnowa.

Nim jednak rozpoczął się cały cykl głosowań, swoje aktywności pomiędzy sesjami zreferowali Ewa Trzebińska-Brzezińska (przewodnicząca Rady Miejskiej) i Grzegorz Jóźwiak (burmistrz Dziwnowa), który uzupełnił swoją wypowiedź o krótkie podsumowanie stanu prowadzonych na terenie gminy inwestycji. Dużo uwagi poświęcił w tym obszarze końcowemu etapowi prac w Międzywodziu, które dotyczą systemu odprowadzania wód opadowych. Jak mówił, pomimo trudności związanych z koronawirusem, prace idą metodycznie do przodu i już wkrótce powinny wejść w fazę odbiorczą.

Cykl głosowań rozpoczęło głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza, które rada przegłosowała jednogłośnie. Następnym punktem porządku obrad była debata na Raportem o Stanie Gminy Dziwnów, który przez radę również został zatwierdzony. Kolejnym z ważnych punktów wczorajszej sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019, które ilustrowało stan gminnych finansów. Rada, po zreferowaniu jej najważniejszych składowych przez gminną skarbnik, sprawozdanie przyjęła jednogłośnie. Co szczególnie zostało podkreślone to fakt, że w gminnym budżecie (po roku minionym) pojawiła się nadwyżka, która pozwoliła złagodzić utratę wpływów spowodowanych koronawirusem. Zwrócono także uwagę na to, że wszystkie wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej w Gminie Dziwnów są pozytywne, podobnie jak opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kluczowe w dniu wczorajszym było głosowanie na udzieleniem Grzegorzowi Jóźwiakowi absolutorium za wykonanie budżetu, które zostało poprzedzone przedstawieniem pozytywnej opinii na ten temat Regionalnej Izby Obrachunkowej. Swój wniosek w tej sprawie przedstawiła również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która zarekomendowała radzie udzielenie absolutorium, które burmistrz – po zarządzonym głosowaniu – otrzymał jednogłośnie.

Dziękując za udzielnie absolutorium, burmistrz Dziwnowa wspomniał też o tym, że odbiera to jako wyraz zaufania nie tylko dla swojej osoby, ale też dla całego urzędu i innych gminnych instytucji, które kreują codzienną, gminną rzeczywistość. Mówił także o tym, że na pozycję gminy i jej postrzeganie, pracuje nie tylko on z gronem swoich najbliższych współpracowników, ale też każdy szeregowy urzędnik, którego pracę w tym zakresie bardzo docenia. Zwrócił się także bezpośrednio do rady podkreślając, że choć czasami ścierają się różne poglądy czy koncepcje, to udaje się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Dzięki temu gminę można rozwijać, stawiając przed sobą nowe cele. Zgoda buduje i za tą zgodę, którą udaje nam się wypracować, szczególnie chcę Państwu podziękować – mówił Grzegorz Jóźwiak, kończąc swoje wystąpienie po całym cyklu głosowań.

Ostatnią uchwałą, która znalazła się we wczorajszym porządku obrad, było głosowanie nad likwidacją dziwnowskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Tematem tym, rada zajmowała się już od dłuższego czasu, rozpatrując wszystkie „za” i „przeciw”. Ostatecznie, po wcześniejszej konsultacji z kuratorium, zadecydowano o likwidacji schroniska z dniem 5 sierpnia 2020 roku.

źródło: Krzysztof Zawiliński / Gmina Dziwnów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *