Kamieński Portal Informacyjny
Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Szkole Podstawowej we Wrzosowie

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Szkole Podstawowej we Wrzosowie

Nowy rok szkolny rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września. Nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w tradycyjnej formie.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 • godz. 8:00 – rodzice ( jeden rodzic – jedno dziecko, zasłonięte usta i nos) i dzieci oddziału przedszkolnego 3-5 latków. Spotkanie organizacyjno-adaptacyjne.
 • godz. 9:00 – uczniowie klas 0-VIII.

Do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego mogą wejść z dziećmi tylko rodzice uczniów klasy „0” oraz klasy I, stosując się do zasad zawartych w procedurze

( jeden rodzic – jedno dziecko, zasłonięte usta i nos).

Uczniowie klas II – VIII wchodzą do szkoły w maseczkach głównym wejściem i  pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela  kierują się bezpośrednio do przydzielonych Sal lekcyjnych. Maseczki można zdjąć w klasie. Rodzice/opiekunowie  uczniów pozostają na zewnątrz budynku.

Wszyscy dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły oraz zachowują dystans społeczny 1,5 metra.

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ

WE WRZOSOWIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ i GIS

OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w szkole  od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z  placówki.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz uczniowie i rodzice.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
 3. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 37°C poinformować o tym nauczyciela.
 4. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę.
 5. Rodzic, który przyprowadza dziecko do placówki jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
 6. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 7. Nauczyciel odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej takiej jak maseczka lub przyłbica.
 8. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki, maseczki / przyłbice.
 9. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od nauczyciela przyjmującego dziecko min. 2m.
 10. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w kontakcie z pracownikiem placówki ( ma założoną maseczkę).
 11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności  (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 13. Dziecko jest odbierane z głównego holu placówki przez nauczyciela opiekującego się jego klasą/grupą.
 14. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko  (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).
 15. Dziecko w czasie pobytu w placówce objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika szkoły.
 16. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej Sali ( klasy 0-III) i w miarę możliwości w klasach IV-VIII.
 17. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:10 po jej upływie w placówce są dezynfekowane klamki i powierzchnie płaskie.
 18. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co 45 min , w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
 19. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. ( przerwy nie mogą pokrywać się z przerwami dla klas IV-VIII).

Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 1. Podczas przerw śródlekcyjnych dla uczniów klas IV-VIII, staramy się zachować dystans społeczny, dezynfekujemy ręce.
 2. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach, każda z grup osobno, tak aby na jednej sali nie przebywało więcej niż 16 dzieci.
 3. Podczas korzystania z posiłków klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane.
 4. Dziecko, które korzysta z toalety myje i dezynfekuje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
 5. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej.
 6. Jeżeli podczas zajęć w klasie znajduje się więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min 1,5m.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów . Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte i  zdezynfekowane.
 9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Praca Biblioteki szkolnej dostosowana jest do koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 13. Dla nauczycieli w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała, pomieszczenie to traktowane jest również jako IZOLATKA ( gabinet pielęgniarki) jeżeli dziecko lub nauczyciel ma podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz).
 14. W  wyznaczonym pomieszczeniu  dostępny jest termometr, termometr bezdotykowy dezynfekowany jest po użyciu w danej klasie/grupie, termometr inny niż bezdotykowy po każdym użyciu.
 15. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub dziecko musi być natychmiast odizolowane (IZOLATKA) oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki.
 16. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 17. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć ręce i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często.
 18. Posiłki są dostarczane w jednorazowych opakowaniach, a sztućce i zastawa myta i odkażana w temperaturze powyżej 60°C.
 19. Personel kuchenny ogranicza kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. Posiłki podawane są na pustej sali do której po podaniu posiłków wprowadzane są dzieci po jednej grupie.
 20. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia po za teren placówki.
 21. W czasie trwania epidemii nie organizuje się wycieczek szkolnych, ani wyjazdów do kina i teatru.
 22. Na terenie szkoły nie są organizowane przedstawienia przygotowywane przez instytucje pozaszkolne, ani występy uczniów.
 23. W czasie trwania epidemii nie organizuje się zebrań ogólnych z rodzicami.
 24. Kontakty z rodzicami organizowane są indywidualnie przez wychowawców klas oraz poprzez dziennik elektroniczny.
 25. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.
 26. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz przedstawiciela organu prowadzącego pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych sytuacjach nie objętych procedurą.

źródło:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie
https://spwrzosowo.edupage.org/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *